Kurs Specjalistyczny podstawowy ADR

Najbliższy kurs rozpoczynamy : 16.10.2019r.

Kurs Specjalistyczny cysterny ADR

Rozpoczynamy:  16.10.2019r.

Szkolenie omawiające Przepisy ADR

1-Numer rozpoznawczy zagrożenia umieszczony jest w górnym rzędzie na tablicy ostrzegawczej i może składać się z dwóch, trzech lub czterech znaków. Znaki te oznaczają następujące zagrożenia :

2 –  emisja gazu spowodowana ciśnieniem lub reakcją chemiczną;

3 –  zapalność materiałów ciekłych (par) i gazów lub materiał ciekły samonagrzewający się;

4  – zapalność materiałów stałych lub materiał stały samonagrzewający się;

5  – działanie utleniające (wzmagające palenie);

6  – działanie trujące lub zakaźne;

7  – działanie promieniotwórcze;

8  – działanie żrące;

9  – zagrożenie samorzutną i gwałtowną reakcją;

0  – nie występuje inne zagrożenie;

X  – materiał reaguje niebezpiecznie z wodą;

 Podwojenie cyfry  –  oznacza nasilenie wskazanego tą cyfrą zagrożenia .

Przykłady numerów rozpoznawczych zagrożeń :

23 –  gaz palny

26  – gaz trujący

28  – gaz żrący

39  – materiał ciekły zapalny mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji

Umowa rządowa

Przepisy ADR

Jak radzić sobie ze stresem w trakcie egzaminu, ważnych spotkań biznesowych?

Stres w zmiennym natężeniu towarzyszy nam na co dzień i jest konieczny do normalnego funkcjonowania. Pojawia się w różnych sytuacjach jako reakcja ciała i umysłu na jakąś realną lub wyobrażoną sytuację. Wprowadza organizm w stan mobilizacji potrzebny, by sprostać zadaniom, wyzwaniom i zmiennym okolicznościom życia. Stres objawia się w postaci doświadczania silnie negatywnych emocji strachu, lęku, złości czy nawet wrogości, którym towarzyszą zmiany fizjologiczne oraz biochemiczne, takie jak pocenie dłoni czy skurcze żołądka.

Wśród różnych ważnych doświadczeń życiowych mogących wywołać stres znajduje się również egzamin na prawo jazdy, sprawy biznesowe itp. Stres przed, jak i podczas samego egzaminu, jest zjawiskiem absolutnie naturalnym, nie mniej jednak siła jego odczuwania zależy w dużej mierze od nas samych, a dokładnie od tego jak oceniamy nasze możliwości poradzenia sobie z sytuacją stresową. Nie można go wyeliminować, ale można się postarać, aby był korzystny, a nawet pożądany. Mając na uwadze te uwarunkowania, Pracownia Psychologii Transportu i Symulatorów (CTT) ITS prowadzi specjalne sesje dla kandydatów na kierowców, mające na celu ograniczenie negatywnych skutków stresu egzaminacyjnego, biznesowego jak również spotkania z osobami, u których paraliżujący wpływ stresu powoduje napięcie przekraczające możliwości kandydata do poradzenia sobie z sytuacją.

Stres i wypalenie zawodowe

Jak sobie radzić w stresującym środowisku?

Dążenie do maksymalizacji efektywności pracy w wielu firmach przybrało formę nadmiernej eksploatacji pracowników, której efektami są stres i wypalenie zawodowe. Pracownicy nie zawsze wiedzą jednak, w jaki sposób stres oddziałuje na ich funkcjonowanie w życiu zawodowym i prywatnym. Nie rozumiejąc istoty problemu, nie są skuteczni w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań. Jak radzić sobie ze stresem i zapobiegać wypaleniu zawodowemu?

Szkolenie przygotowane jest w celu wzmocnienia uczestników w efektywnym radzeniu sobie ze stresem i profilaktyki wypalenia zawodowego. W pierwszym module uczestnicy dokonują charakterystyki zjawiska, pokazując wielkowymiarowość oddziaływania stresu na nasze funkcjonowanie. Ta część szkolenia pozwala dostrzec różnorodność stresorów i reakcji, jakie powodują. Moduł ten stanowi preludium do wprowadzenia w tematykę indywidualnych wzorców reakcji na stres. Uczestnicy analizują własne indywidualne wzorce, będące konsekwencją cech osobowościowych, jak również właściwości własnego organizmu.

Szkolenie z wypalenia zawodowego

Kluczowym elementem szkolenia jest moduł poświęcony charakterystyce i wypróbowaniu wybranych technik radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy, rozwijając własne kompetencje w zakresie radzenia sobie ze stresem, mają możliwość dostrzec te, które są dla nich optymalne.

Podsumowaniem szkolenia jest moduł poświęcony profilaktyce wypalenia zawodowego. W module tym uczestnicy diagnozują czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu, jego pierwsze objawy oraz możliwe metody przeciwdziałania.

Czas pracy kierowcy szkolenie

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

Podstawą prawidłowego rozliczenia czasu pracy kierowcy jest poprawne planowanie oraz właściwa identyfikacja poszczególnych aktywności kierowcy w celu zgodnego z prawem naliczenia poszczególnych świadczeń pieniężnych, w tym świadczeń należnych z tytułu podróży służbowej. Niniejsze szkolenie gwarantuje zapoznanie uczestnika z tymi zagadnieniami.

Korzyści dla uczestników:

 • Umiejętność prawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców.
 • Znajomość przepisów prawnych regulujących tematykę czasu pracy kierowców.
 • Znajomość obowiązków pracodawcy w zakresie czasu pracy kierowców.
 • Znajomość uprawnień organów kontrolnych.
 • Umiejętność prawidłowego rozliczania czasu pracy kierowców
 • Świadomość zasad kontroli czasu pracy oraz ewentualnych konsekwencji nieprzestrzegania przepisów

 

PROGRAM SZKOLENIA

 • Źródła prawa – przepisy dotyczące czasu pracy kierowców tj. Ustawa o czasie pracy kierowców; Ustawa Kodeks pracy; Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98 jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85; Rozporządzenie Rady (EWG) NR 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym; Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR); Ustawa o transporcie drogowym; Ustawa o systemie tachografów cyfrowych.
 • Wymagania dla kierowców w przewozach drogowych: definicje, kryterium wieku, wymagania szczególne, kwalifikacja wstępna i szkolenia okresowe, badania kierowców, wpisywanie danych do prawa jazdy;
 • Podstawowe definicje z zakresu czasu pracy kierowców tj. dyżur, „gotowość do pracy” , „pozostawanie w dyspozycji”; „doba” i „tydzień” przy rozliczaniu czasu pracy kierowców; odpoczynek dobowy i tygodniowy.
 • Rozliczanie czasu pracy kierowcy tj. systemy czasu pracy , normy i wymiar czasu pracy kierowców w różnych systemach czasu pracy; maksymalny dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy kierowcy oraz dzienne normy prowadzenia pojazdu oraz łączny dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu na tydzień i w ciągu 2 tygodni; dobowe, tygodniowe i roczne limity godzin nadliczbowych; rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych zapłatą wynagrodzenia lub udzieleniem czasu wolnego; praca w porze nocnej – rodzaje oraz sposoby jej ustalenia w prawie zakładowym lub w umowie o pracę.
 • Dokumentacja czasu pracy kierowców tj. harmonogramy czasu pracy , zaświadczenie o okresach i przyczynach nieprowadzenia pojazdu; ewidencjonowanie czasu pracy kierowców, Karta drogowa, oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu.
 • Podróże służbowe kierowców tj. miejsce wykonywania pracy przez kierowcę; świadczenia z tytułu podróży służbowych;
 • Przewozy regularne – zasady, czas prowadzenia pojazdu, przerwy i odpoczynki w tym na trasach powyżej 50 km, przewozy mieszane;
 • Zasady kontroli przedsiębiorców tj. kontrola przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców przez ITD i inne organy, kontrola czasu pracy kierowców przez Państwową Inspekcję Pracy

Stres podczas pracy – Kierowcy zawodowego

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • Nabędą umiejętność dokonania indywidualnej oceny sytuacji powodujących zwiększone napięcie, dezorganizujących działanie własne i innych osób.
 • Zdobędą wiedzę i umiejętności kontroli własnych reakcji w sytuacjach nagłego stresu.
 • Zdobędą wiedzę dotyczącą charakterystyki powstania wypalenia zawodowego i sposobów zapobiegania mu.

Cele szkolenia:

 • Określenie indywidualnego stylu radzenia sobie ze stresem.
 • Poznanie metod krótkotrwałego radzenia sobie ze stresem oraz długofalowych technik budujących odporność.
 • Przygotowanie działań profilaktycznych i określenie metod wprowadzania tych zmian.


Tematyka:

 • Czym jest stres – definicje
 • Charakterystyczne reakcje człowieka w sytuacjach trudnych
 • Stres negatywny i pozytywny
 • Objawy stresu
 • Natura i oddziaływanie stresu
 • Stres związany z pracą i organizacją
 • Optymalny poziom stresu jako stan oczekiwany
 • Wpływ osobowości na przyjmowanie stresu
 • Wzór zachowania A, B i C
 • Preferowany styl radzenia sobie ze stresem
 • Analiza własnego sposobu funkcjonowania
 • Stres generowany wewnętrznie
 • Obserwacja własnej reakcji stresowej
 • Sprzężenie zwrotne i informacja zwrotna
 • Długoterminowe strategie redukcji stresu
 • Systematyczna relaksacja i korzyści z niej płynące
 • Kształtowanie odporności psychicznej
 • Analiza metod radzenia sobie ze stresem
 • Tu i teraz – metody krótkotrwałe w radzeniu sobie ze stresem
 • Praca w perspektywie długofalowej
 • Diagnoza czynników sprzyjających wypaleniu zawodowemu
 • Pierwsze objawy wypalenia
 • Konsekwencje wypalenia zawodowego dla organizacji
 • Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

 

Szkolenie rozszerzone o najważniejsze Elementy

Czas trwania: 90 godzin

Koszt szkolenia jednego uczestnika: 5.850 pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych